Konaklama Hizmetleri Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni Happy Hotel tesisimizi tercih eden siz değerli misafirlerimizi ve beraberinizdeki on sekiz (18) yaş altı (çocuk) misafirlerimiz ile veli/vasi/yasal temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Bilgisi

Unvan

Etes Turizm A.Ş.

Merkez Adres

Kalkan Mah. Akdeniz Cad. No:49 Kaş/ ANTALYA

Ticaret Sicil/ No

 Kaş-3768

İrtibat Kişisi İletişim

+90 (532) 383 65 75

KEP

 

Web Sitesi

www.happykalkan.com

 

Rezervasyon Hizmetleri

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, Uyruk/Ülke Bilgisi.)

·      İletişim Bilgileri (E-Posta, Telefon.)

·      Müşteri İşlem Bilgileri (Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Talep Bilgisi.)

·      Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (CCTV Kayıt Bilgileri.)

Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Mal veya Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Mal veya Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin takibi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Hukuk işlerinin takibi amaçlanmaktadır.

Hangi Hukuki Sebeplerle İşlenir?

·      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (5/2-c)

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (5/2-e);

Hukuki uyuşmazlık varlığı halinde, veri sorumlusunun savunma hakkı kapsamında işlenmektedir.

Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemle; basılı Rezervasyon Formu vasıtasıyla yazılı olarak fiziki ortamda veya kısmen otomatik yöntemle sözlü veya yazılı olarak elektronik ortamda, rezervasyon talebinde bulunan potansiyel ürün veya hizmet alıcısı yahut temsilcisi vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Hukuk işlerinin takibi ve Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olarak yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Konaklama Hizmetleri

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

·      Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, İmza, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Uyruk/Ülke Bilgisi, Vergi Dairesi Bilgisi, Vergi Kimlik Numarası, Unvanı.),

·      İletişim Bilgileri (E-Posta, Adres, Telefon.),

·      Müşteri İşlem Bilgileri (Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Oda Numarası, Birlikte Konakladığı Kişi, Rezervasyon Bilgisi, Araç Plakası, Banka Hesap Bilgisi, Dekont Bilgisi, Talep Bilgisi, Müşteri Numarası, Fatura Bilgisi, Konaklama Geçmişi Bilgisi, Şikâyet Bilgisi, Ödeme Geçmişi Bilgisi.)

·      Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (CCTV Kayıt Bilgileri.)

·      Hukuki İşlem Bilgisi (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler)

Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal veya Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Mal veya Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal veya Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin takibi, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyon güvenliğinin temini, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, Hukuk işlerinin takibi amaçlanmaktadır.

Hangi Hukuki Sebeplerle İşlenir?

·      Kanunlarda açıkça öngörülmesi (5/2-a); 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca otel misafirlerinin kimlik bildirme belgelerini doldurarak kolluk makamlarıyla paylaşmak zorunda olmamız.

·      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (5/2-c)

·      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (5/2-ç); 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında konaklama sürecine ilişkin faturalandırma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve diğer yasal mevzuatlara uyum nedeniyle var olan hukuki yükümlülükler.

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (5/2-e);

Hukuki uyuşmazlık varlığı halinde, veri sorumlusunun savunma hakkı kapsamında.

·      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f); Konaklama yapacak misafirin sisteme kaydedilmesi, oda seçimi ve konaklamaya ilişkin diğer konularda taleplerin karşılanması, konaklama hizmetinin sunulmasında sürekliliğinin sağlanması ve denetimi, hizmet ve kalite standartlarına uygunluğun sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi yönünde veri sorumlusunun hukuki yararının bulunması.

Hangi Yöntemlerle Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemle; basılı Konaklama Belgesi vasıtasıyla yazılı olarak fiziki ortamda toplanmaktadır.

Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Veri sahibi ilgili kişilerin hakları Kanun’da ve ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir.

Buna göre herkes;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşbu silme, yok etme veya düzeltme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Hez-May Turizm İnş. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. resmi internet sitelerimizde mevcut ‘’Başvuru Formu’’ muz aracılığıyla;

 • Başvuru Sahibinin Kalkan Mah. Akdeniz Cad. No:49 Kaş/ ANTALYA adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile ıslak imzalı olarak başvurusu (yazılı),
 • Başvuru Sahibinin Kalkan Mah. Akdeniz Cad. No:49 Kaş/ ANTALYAadresine Noter vasıtasıyla gönderilmesi yoluyla ıslak imzalı olarak başvurusu (yazılı),
 • Kayıtlı elektronik posta adresimiz [email protected] ‘a güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olarak kayıtlı elektronik posta  adresiniz vasıtasıyla iletilmesi,
 • Başvuru Sahibinin veri sorumlusu olan Etes Turizm A.Ş.’ye daha önceden bildirilmiş ve firma sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanılmak suretiyle [email protected] adresine e-posta iletmesi yollarıyla başvurabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz

Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese başvuru formu ve politikamızda öngörülen usulde gönderilir.

Değişiklikler

Veri sorumlusunun aydınlatma metninde teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Aydınlatma metninin güncel hali internet sayfamızda erişiminize her zaman açık tutulacaktır. (Son Güncelleme Tarihi: 01.05.2023) 

Address

Kalkan Mahallesi, Akdeniz Cad.
No:49 Kaş / Antalya

follow us