KVKK Politikası

ETES TURİZM ANONİM ŞİRKETİ– HAPPY KALKAN HOTEL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Politika Yürürlük Tarihi  10.11.2020

İşbu belge ETES Turizm Otel İşletmeleri Ve Turizm Anonim Şirketi– Happy Kalkan Hotel’in yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

İçindekiler

BÖLÜM 1:
GİRİŞ…………………….. 4

POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI…………………….. 4

MEVZUATIN UYGULANMASI…………………….. 4

BÖLÜM 2: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR…………………….. 5

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER…………………….. 5

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması…………………….. 5
 2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması…………………….. 5
 3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi……………………… 5
 4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma…………………….. 5
 5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

2.2.6 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI……………………… 6

2.2.1 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları…………………….. 6

BÖLÜM 3: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI……………………… 7

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ…………………….. 7

 1. Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Tedbirler……………………..  8
 2. Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Tedbirler…………………….. 8
 3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması Konusunda Alınan Tedbirler…………………….. 9

DENETİM………………………. 9

 1. Kişisel Verilerin Korunmasında Alınacak Tedbirlerin Denetimi………………………. 9

3.2.2.İş Birimlerinin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının ArtırılmasınınDenetimi……………………….10

GİZLİLİK……………………….. 10

KİŞİSEL VERİLERİN YETKİSİZ İFŞASI………………………. 10

BÖLÜM 4: ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK  ORGANİZASYONEL TEDBİRLER………………………….. 11

BÖLÜM 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI…………………. 13

BÖLÜM 6: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, SAKLAMA SÜRELERİ ve VERİ ENVANTERİ………………………… 14

6.1.ŞİRKETİMİZİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ……………………….. 14

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, SAKLAMA SÜRELERİ VE VERİ ENVANTERİ……………………… 15

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi…………………….. 15
 2. Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri……………………… 15

Hizmet Olarak Uygulama Türü Bulut Çözümleri(Office 365,Salesforce vs.)………………………. 15

Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler……………………….. 15

Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları…………………….. 15

ç)Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler…………………….. 15

Veri Tabanları………………………. 15

 1. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri…………………….. 15

Fiziksel Olarak Yok Etme………………………. 15

Kağıt Ortamları……………………… 16

 1. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi…………………….. 16
  1. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Yöntemleri………………………… 16

Maskeleme Yöntemi(Masking)…………………….. 16

Veri Karma Yöntemi(Data Shuffling,Permutation)…………………….. 16

Veri Tür0etme Yöntemi(Data Derivation)…………………….. 16

Toplulaştırma  Yöntemi(Aggregation)…………………….. 17

6.2.4.2.Şirketimizin Anonim Hale Getirme Yöntemini Seçme Usulü……………………… 17

SAKLAMA SÜRELERİ……………………… 17

KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ……………………… 18

 1. Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanışı…………………….. 18

BÖLÜM 7: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR.…………………….. 19

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI…………………….. 19

 1. Kişisel Verilere Erişim Hakkı…………………….. 20
 2. Kişisel Verilerini Değiştirme veya Sildirme Hakkı…………………….. 20
 3. Kişisel Verilerin Güncelliğinin Sağlanması…………………….. 21

VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ……………………… 21

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER…………………….. 22

BÖLÜM 8: ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ…………………….. 22

BÖLÜM 9: ŞİRKET TESİSLERİ İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ

ÜZERİNDEN YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ…………………….. 24

BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ..……………………..24

ŞİRKETİN BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ………………………24

ŞİRKETİN BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ……………………… 26

ŞİRKETİN MİSAFİRLERİNE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI VE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ……………………… 26

ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ………………………… 27

BÖLÜM 10: YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİK………………………. 27

EK-1: TANIMLAR………………………… 28

EK-2: KISALTMALAR…………………….. 29

BÖLÜM 1: GİRİŞ

1.1.GİRİŞ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile verileri işlenen kişilerin verilerinin korunması konusu her şirket açısından temel bir zaruret haline gelmiştir. Bu sebeple özellikle kişilerin özel hayatına ve bilgilerine erişim hususunda azami ihtimam göstermek ve bu konuda etkili ve caydırıcı önlemler almak ek olarak bütün bu işlemler esnasında müşterilerimize, potansiyel müşterilerimize, ziyaretçilerimize, şirket yetkililerimize, işbirliği içinde olduğumuz taraf ve kurumların tamamına kısaca şirketimizle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan verilerini işlediğimiz her bir kişiye şeffaf olmak şirket veri politikamızın temel hedefini oluşturmaktadır.

Şirketimiz Etes Turizm Otel İşletmeleri Ve Turizm Anonim Şirketi– Happy Kalkan Hotel  işbu Politika ile kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallarımızı şeffaflık ve açıklık ilkeleri çerçevesinde belirlemekte ve hayata geçirmektedir.

1.2.POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu politikanın temel amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere verileri işlenmiş olan kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bu anlamda şirketimizin yaptığı her faaliyetin kamunun aydınlatılması yoluyla şeffaflığının sağlanmasıdır.

Bu politika hükümlerinin kapsamı doğrudan veya dolaylı olarak verilerini işlediğimiz kişilerin bütün kişisel verileridir.

1.3.MEVZUATIN UYGULANMASI

Yürürlükte bulunan mevzuat ve politikamız arasında uyumsuzluk bulunması halinde yürürlükte olan mevzuat öncelikli olarak uygulanacak olup bu temel politikanın dışında daha özel amaçlar için aynı konuda oluşturulan başka politika veya düzenleme bulunması halinde öncelikle özel hükümler içeren maddeler uygulanır. Diğer politika ve dokümanların bu politika ve ilgili mevzuat ile çelişen hükümleri uygulanmaz.

BÖLÜM 2: KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

2.1.1Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması

Kişilerin verileri işlenirken işlenme sürecinde veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmeli ve işlenmelidir. Şirketimiz Etes Turizm Otel İşletmeleri Ve Turizm Anonim Şirketi– Happy Kalkan Hotel verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde azami hassasiyet ve kontrol ile verileri işlemektedir.

2.1.2Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması

İşlenen verilerin doğru olması ve şahısların verileri hakkında güncellik gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Şirketimiz işlenen verilerin doğruluğunu her işleme seviyesinde kontrol etmekte ve gerektiğinde güncel olması için gerekli hazırlıkları yapmaktadır.

2.1.3Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi

Verilerin işlenmesi esnasında hangi verilerin işlendiği belli ne kadarlık bir kısmının işlendiği açık ve ne amaçla işlendiği belli, hukuka uygun yani meşru olmalıdır. Şirketimiz sadece meşru amaçlar için verileri işlemekte bu işleme sırasında elde edilecek olan verilerin belirli olmasına özen göstermektedir. Şirketimiz elde edilen bilgilerin farklı amaçlar için kullanılmaması ve yanlış anlaşılmaya  sebebiyet    vermemesi   adına   net, açık bir şekilde verileri işlemektedir.

2.1.4İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Verilerin işlenme amacına sadık, amaçla bağlantılı o amaçla sınırlı ve ölçülü bir şekilde kontrollü bir şekilde işlenmesi gerekir. Şirketimiz veri işlerken yalnızca işlendikleri amaçla bağlı ve sınırlı olmak  üzere  ölçülü bir şekilde veri sahiplerinin verilerini işlemektedir.

2.1.5İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

İşlenen kişisel veriler ilgili mevzuattaki süreye veya ilgili amaçta belirtilen süreye uygun olarak azami koruma kastıyla hareket edilmesi gerekir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüşse, bu süreler ile sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmektedir. Mevzuatta bir süre belirlenmemişse veya verilerin daha uzun süre tutulmasını gerektiren hukuki bir sebep bulunmuyorsa, şirketimiz kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Böylece veri sahiplerinin güvenlikleri azami seviyede sağlanmaktadır.(Ayrıntılı bilgi için bknz. Bölüm 6.4’e).işbu politika ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olarak veri işleyen sıfatını taşıyan çalışanlarımız kişisel verilerle ilgili sınırsız süreli sır saklama yükümlülüğü altındadır.

2.2 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

2.2.1 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirketimiz veri sahiplerinin verilerini kanuna ve hukuka uygun bir biçimde aşağıda yer alan ilgili mevzuatın şartlarına uygun bir biçimde işlemektedir.

Genel Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Genel Nitelikli Veri Kavramı: Bu bölümde belirtilen özel nitelikli veri kategorisine girmeyen şirketimiz tarafından işlenen her türlü kişisel veri kavramı genel nitelikli kişisel veri kategorisini oluşturmaktadır.

Genel Şart: Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

İstisnalar: Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

Özel Nitelikli Veri Kavramı: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Genel Şart: Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

İstisnalar ve Özel Durumlar: Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 • Şirketimiz özel sağlık problemlerinin kayıtlarının tutulması hususunda özel nitelikli verileri işleyip, saklarken ilgili veri sahiplerinin açık rızalarını almaktadır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurulu Şartları:  Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

BÖLÜM 3: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirketimiz Etes Turizm Otel İşletmeleri Ve Turizm Anonim Şirketi– Happy Kalkan Hotel  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi1 gereğince,  kişisel verilerin  hukuka uygun  işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Veri sorumluları ile veri işleyen kişilerin öğrendikleri kişisel veriler,

1 MADDE 12-

(1)Veri sorumlusu;

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. 

bu kanun hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklanamaz ve işleme amacı dışında kullanılamaz.

3.1.1.Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Tedbirler

Şirketimizce kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik ve idari tedbirler:

 • Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri teknik sistemlerle denetlenmekte ve ilgili kişilere raporlandırılmaktadırlar.
 • Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir departman ve ilgili birimin yürütmüş olduğu faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 • Hukuka uygunluğun sağlanması ve ilgili departmanlar için hazırlanan prosedüre uyulması devamlılığı ve denetimi idari tedbirler, şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

3.1.2.Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliğine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Şirketimizce kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik ve idari tedbirler:

 • Erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri ile alınan teknik önlemler periyodik olarak raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularla ilgili dışarıdan destek alınmakta
 • İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine ve sair ilgili tüm mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ilişkin hükümleri eklenmekte ve/veya karşılıklı mutabakat metinleri imzalanmaktadır.

3.1.3.Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması Konusunda Alınan Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirketimizce kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik ve idari tedbirler:

 • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Teknik konularla ilgili dışarıdan destek alınmakta
 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Dijital olmayan veriler kilitli dolaplarda tutulmak suretiyle sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından erişilebilecektir.

3.2.DENETİM

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12. maddesinin 3. fıkrası2 gereğince veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

3.2.1.Kişisel Verilerin Korunmasında Alınacak Tedbirlerin Denetimi

Şirketimiz ve anlaşmalı hukuki danışmanlık şirketimiz yukarıda açıklanan veri güvenliğinin tesisi ve alınan tedbirlerin düzenliliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve/veya yaptırır.

2 (3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Bu denetim sonuçları şirketimizin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili departman veya yönetime raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve sair mevzuat ve işbu şirket politikasına uygun şekilde yürütülmektedir.

3.2.2.İş Birimlerinin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasının Denetimi

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin korunmasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini yürütülen eğitimler, seminerler ve oturumlar aracılığı ile sağlamaktadır. Şirketimiz, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığın oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin denetimleri şirketimizin ilgili departmanı ve anlaşmalı hukuki danışmanlık şirketimiz yapmaktadır.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları şirketimize raporlanmakta olup söz konusu eğitimlere katılım şirketimiz tarafından zorunlu tutulmakta ve kontrol edilmektedir.

3.3.GİZLİLİK

Şirketimiz kişisel verilerin kanun ve politika hükümlerine aykırı olacak şekilde açıklanmaları ve aktarımını, bu verilere erişimin sağlanmasını ve meydana gelebilecek diğer güvenlik eksikliklerinden kaynaklanan işlemleri önlemek adına, imkanlar dahilinde ve korunacak kişisel verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbiri almaktadır.

Şirket personeline bu konuda gerekli eğitimler verilmiş ve bu konuda bilgi sahibi personel istihdamı sağlanmıştır. Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri ise detaylı şekilde ve periyodik olarak incelenmekte ve denetlenmektedir. Teknolojinin imkan verdiği takdirde kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde gerekli önlemler alınır ve alınan önlemlerin güncellenmesi ve iyileştirilmesi esastır. Şirketimizin ilgili departmanı ve anlaşmalı hukuki danışmanlık şirketimiz bu faaliyetleri yürütülmesinde ve denetlenmesinde koordine edilmiş şekilde çalışmaktadır.

3.4.KİŞİSEL VERİLERİN YETKİSİZ İFŞASI

Kişisel verilerin yetkisiz ifşasına ilişkin suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140. madde hükümleri ve ilgili bütün mevzuat uygulanır. İlgili bütün mevzuatın hükümleri şirketimizce çalışanlara ve ilgili kişilere bildirir. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme,kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmeme ve Kişisel Verileri Koruma Kanunun 7. maddesi3 hükmüne aykırı olarak; kişisel verilerin saklanmasını veya işlenmesini meşru kılan sebeplerin ortadan kalkmasına rağmen kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyen gerçek kişiler Türk Ceza Kanununun 138. maddesine göre hapis cezası ile cezalandırılır. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemelere göre kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, bu verileri hukuka aykırı olarak yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmakla birlikte belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle bu suçu işleyen kişi cezanın nitelikli halinden cezalandırılır. Kişisel veriyi işleme yetkisi olmadan verileri görüntüleme, elde etme veya hack suçunu işleyen şirket çalışanı, gecikmeksizin kişisel veri sahibine, savcılık ve ilgili makamlara bildirilecek ve hakkında gerekli işlemler yürütülecek ve suçun nitelikli halinden cezalandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda Kabahatler başlığı altında düzenlenen hüküm gereğince aydınlatma yükümlülüğünü veya veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler, Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler veya Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında da idari para cezaları uygulanır.

BÖLÜM 4: ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK

ORGANİZASYONEL TEDBİRLER

Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ile İşlenmesi Politikası’nın yürürlüğünü sağlamak için bir yönetim yapısı  oluşturmaktadır.

Şirket  bünyesinde  işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere komite kurulmaktadır. Kurulacak komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir. Komite, bu görevlerin dışında üst yönetimin vereceği diğer görevleri de yerine getirir. Komite tüm faaliyetlerini üst yönetimin onayı ile gerçekleştirmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerekli olması halinde bu politikalar üzerinde yapılacak değişiklikleri hazırlamak,
 1. MADDE 7- Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve uygulama takibinin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek,
 • Şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve bu hususların uygulanmasını sağlamak,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin işbirliği yaptığı kurumlar nezdinde farkındalık yaratmak ve bu kapsamda eğitimler düzenlemek,
 • Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek,
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
 • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak İrtibat kişisi, anlaşmalı hukuki danışmanlık şirketi ve kurum ile kurulacak iletişim için şirket tarafından sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişilerdir. Bu bildirilecek gerçek kişi veya kişiler şirketimiz bünyesinde bu işi yapmakla görevlendirilmiş departmanımız üyelerindendir.

Şirketimiz Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliğine göre irtibat kişisinin fonksiyonunu iletişim noktası olarak, ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin hızlı ve etkin olarak cevaplandırılmasını sağlamak olarak sınırlandırmıştır. Bu yolla kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin sorunlarına veya sorularına en hızlı ve açıklayıcı bir biçimde cevap verilmesi amaçlanmıştır fakat irtibat görevlisi hukuki açıdan veri sorumlusunu temsile yetkili değildir. Bu sebeple bilgi vermek haricinde, şirket ile veri sahibinin veya irtibat sorumlusu ile iletişime geçen ilgilinin sorularını hukuka uygun bir biçimde cevaplamak ve şirketimizi bu hususta bilgilendirmek haricinde bir görevi veya yetkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz irtibat sorumlusu tarafından bilgilendirildiği anda yine şirketimiz tarafından görevlendirilmiş yetkili departman veya kurum tarafından en kısa sürede sorunla ilgili işlemler yapılacak ve gereken prosedür yürütülecektir. Bu işlemler sırasında kişisel veri sahibi veya ilgili kişi bütün bu işlemler ve prosedürler ile ilgili bilgilendirilecek ve gerekirse şirketimiz yetkili departmanı veya kurumu tarafından kişisel veri sahibi veya ilgili kişilerle görüşmeler yürütülecektir.

BÖLÜM 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine4 uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarınıkişisel veri sahibine bildirmektedir.

Şirketimiz ETES Turizm Otel İşletmeleri Ve Turizm Anonim Şirketi– Happy Kalkan Hotel KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak (bkz. Bölüm 2/Başlık 2.1.5) politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

Şirketin;

 • İş ortaklarına
 • Tedarikçilerine
 • Topluluk şirketlerine
 • Hissedarlarına
 • Yetkililerine
 • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
  Hukuken yetkili özel hukuk kişilerineAktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.
  Tanımı Veri Aktarım Amacı
Topluluk – Grup Şirketleri Şirketimizebağlı iş ortaklıklarını Şirketlerinin
tanımlar. İş ortaklarımız ek katılımını gerektiren her türlü
kısmında açıklanmıştır. ticari ve organizasyonel
  tedbirlerinin yürütülmesini
  sağlamak amacıyla aktarılır.

MADDE 10- (1)-c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Hissedarlar Şirketin hissedarı olan İlgili mevzuat hükümlerine göre
gerçek kişiler şirketler hukuku, etkinlik
  yönetimi ve kurumsal
  iletişim süreçleri kapsamında
  yürüttüğü faaliyetlerin
  amaçlarıyla sınırlıdır.
Şirket Yetkilileri Şirket yönetim kurulu İlgili mevzuat hükümlerine göre
üyeleri ve diğer yetkili gerçek şirketin ticari faaliyetlerine
kişiler ilişkin stratejilerin tasarlanması,
  en üst düzeyde yönetiminin
  sağlanması ve denetim
  amaçlarıyla sınırlı olarak
  aktarım yapılmaktadır
Hukuken Yetkili Kamu Kurum İlgili mevzuat hükümlerine İlgili kamu kurum ve
ve Kuruluşları göre şirketten bilgi ve kuruluşlarının hukuki yetkisi
  belge almaya yetkili kamu dahilinde talep ettiği amaçla
  kurum ve kuruluşları  sınırlı olarak aktarım yapılmaktadır
Hukuken Yetkili Özel Hukuk İlgili mevzuat hükümlerine İlgili özel hukuk kişilerinin
Kişileri göre şirketten bilgi ve hukuki yetkisi dahilinde talep
  belge almaya yetkili özel ettiği amaçla sınırlı olarak
  hukuk kişileri aktarım yapılmaktadır
Tedarikçi Şirketin ticari faaliyetlerini Şirketin tedarikçiden temin
yürütürken şirket emir ve ettiği ve şirketin ticari ve
talimatlarına uygun olarak organizasyonel faaliyetlerini
sözleşme temelli, şirkete hizmet yerine getirmek için gerekli
sunan tarafları hizmetlerin sunulmasını
tanımlamaktadır. sağlamak amacıyla aktarım
  yapılmaktadır.

BÖLÜM 6: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, SAKLAMA SÜRELERİ ve VERİ ENVANTERİ

6.1.ŞİRKETİMİZİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 7 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 138’deki açıklamalara uygun olarak işlenilmiş ve akabinde işleme ve saklama amacı ortadan kalkmış kişisel verileri Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan haklara, ilgili bütün mevzuat hükümlerinin vermiş olduğu haklara ve işbu politikada belirlenen esaslara(bkz. bölüm 2.2.1 (e) ve (f) ) istinaden vereceği karar ile veya şirketimizin ticari hayatındaki menfaatlerini zarar getirmeyecek şekilde veri sahibinin açık talebiyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 7 de belirtildiği gibi siler veya yok eder veya anonimleştirilir.

6.2.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, SAKLAMA SÜRELERİ VE VERİ ENVANTERİ

6.2.1.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

Kişisel verilerin silinmesi, yönetmeliğin 8.maddesinde ‘’kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Kişisel verilerin yok edilmesi, yönetmeliğin 9.maddesinde ‘’kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir’’ şeklinde tanımlanmıştır.

6.2.2.Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri

a)Hizmet Olarak Uygulama Türü Bulut Çözümleri(Office 365,Salesforce vs.)

Bulut sistemindeki veriler silme komutu verilerek silinir. Anılan işlem gerçekleşirken ilgili kullanıcı bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisine sahip değildir.

b)Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler

Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma yöntemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülmeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcıların görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

c)Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılmasıdır.

ç)Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler, şifreli olarak saklanır ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanılarak silinir

d)Veri Tabanları Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinir. Anılan işlemi gerçekleştiren ilgili kişi veri tabanı yöneticisi değildir.

6.2.3.Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

6.2.4.a)Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılmayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi uygulanmaktadır.

b)Kağıt Ortamları

Bu ortamdaki yok etme işlemleri kağıtların imha ve kırpma makineleri ile anlaşılmaz boyutlara getirilerek yok edilmesi yöntemidir.

6.2.5.Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, yönetmeliğin 10.maddesinde ‘’kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. ’’şeklinde tanımlanmıştır.

6.2.5.1.Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Yöntemleri

6.2.5.2.

a)Maskeleme Yöntemi(Masking)

Verileri işlenen veri sahiplerinin belirgin sıfatlarının veya özelliklerinin çıkarılarak veya silinerek sağlanan bir anonim hale getirme yöntemidir.

 Örnek: Kişisel Veri  Sahibinin  tanımlanmasını  sağlayan TC Kimlik No vb. gibi   bilginin çıkartılması yoluyla veri sahibinin tanınmasının engellenmesi.

b)Veri Karma Yöntemi(Data Shuffling,Permutation)

Bu yöntemle sistem içerisinde verileri olan veri sahiplerinin bilgilerinin bir kısmının yerini değiştirerek verileri anonim hale getirmek amaçlanmaktadır

 Örnek: Çalışan bilgilerinde ana kategori olarak değerlendirilen verilerin yanında alt değerli bilgilerin yer değiştirilmesi suretiyle Kişisel Veri Sahibinin tanınmamasını sağlama.
 
   

c)Veri Türetme Yöntemi(Data Derivation)

Sistemde içerisinde yer alan verilerde bulunan değişkenlerde belli ölçülerde ekleme veya çıkarma yapılarak bilgilerin tespit edilemeyecek veya tanımlanamayacak hale gelmesi sağlanır.

 Örnek: Verisi işlenen kişisel veri sahibinin ikametgahının detaylı açıklanmasının yerine yaşadığı mahalle veya ilçenin belirtilmesi.

d)Toplulaştırma Yöntemi(Aggregation)

İlgili kişisel veriyi özel bir değerden genel bir değere çevirme yöntemidir. Bu yöntemle veriler genelleştirilmekte ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 Örnek: Çalışanların yaşadığı mahallelerin tek tek sayılması yerine X mahallesinde Y kadar çalışanın yaşadığının belirtilmesi.

6.2.4.2.Şirketimizin Anonim Hale Getirme Yöntemini Seçme Usulü

Yukarıda açıklanan anonimleştirme yöntemlerinden bir veya birkaçı, ilgili bütün mevzuat ve şirketimizin iş hayatındaki menfaatleri doğrultusunda, şirket tarafından işbu politikanın yürürlüğünü sağlamak için oluşturulan komite tarafından seçilecektir. Komite ile ilgili ayrıntılı bilgiler daha önceki bölümde açıklanmıştır.( bkz. bölüm 4)

Seçilecek anonim hale getirme yöntemi, komite tarafından aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak belirlenecektir:

 • Verinin niteliği
 • Verinin büyüklüğü
 • Verinin fiziki ortamlarda bulunma yapısı
 • Verinin çeşitliliği

Verinin işlenme amacıAnonim Hale Getirme işlemi işbu politikanın saklama süreleri ve kişisel veri envanteri bölümlerinde belirtilen esaslara paralel olarak gerçekleştirecektir.

6.3.SAKLAMA SÜRELERİ

Şirketimiz, ilgili bütün mevzuatta belirlenen sürelere uygun olarak, veri envanterinde kişisel verileri saklamaktadır. Bu süreleri ilişkin ilgili mevzuatta belirlenen herhangi bir sürenin bulunmaması durumunda Şirketimiz, bulunduğu sektörden kaynaklanan teamüller ve kanun ve mevzuata uygun olmak şartıyla şirketimizin menfaatlerine uygun olarak belirlediği süreler içerisinde kişisel verileri saklamaktadır, saklama işlemine gerek kalmadığı durumlarda yukarıda açıklanan şekillerde silinir veya yok edilir veya anonimleştirilir.

Kişisel verilerin işleme ve saklama amacı ortadan kalkmış ve kişisel verilere ilişkin ilgili bütün mevzuatta ve şirketimiz tarafından işbu politikada belirlenen esaslara (bkz. bölüm 2.2.1 (e) ve (f)) istinaden belirlenen süreler geçmiş ise ileride doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla da kişisel veriler saklanabilmektedir. Bu kısımda belirtilen kişisel veriler sadece hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere saklanır ve başka herhangi bir amaç için kullanılamaz. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda şirketimiz tarafından, öngörülebilecek bütün önlem ve tedbirler alınmaktadır.

Örneğin, İşyerinden ayrılan çalışan aleyhine, sözleşmenin haksız feshedilmesinden kaynaklı açılacak davada yetkili mahkemenin belirlenmesi amacıyla çalışanın yerleşim bölgesinin tespitinin yapılması için veri sisteminde bulunan bilgilerin kullanılması bu kapsamda değerlendirilebilir. (Yukarıdaki açıklamaların kapsamı verilen örnek ile sınırlı değildir.)

6.3.KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ

KVKK ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak şirketimiz bünyesinde bulunan her departmanda ayrı ayrı işlenen verilerin toplandığı ve yukarıda açıklandığı şekillerde silme, yok etme, anonimleştirme işleminin mevzuata ve şirket politikasına uygun olarak gerçekleştirildiği ve gerektiğinde KVK Kurumuna ibraz edilebilen datayı(Word, excel vs.) ifade etmektedir. 

Yönetmelikteki tanıma göre bir kişisel veri envanterinde bulunması gerekenler:

 • Kişisel veri işleme amaçları
 • Veri Kategorisi
 • Aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirilerek oluşturulan ve kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan azami süreler
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel süreler
 • Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler

 

Yukarıda belirtilen kriterler göz önüne alınarak kişisel verilerle ilgili olarak bu verilerle yapılacak işlemlere ilişkin bilgiler ilgili envanterde toplanacaktır. Envanter içeriği, şirketimizin kanuna ve mevzuata uygun olarak kendi menfaatleri doğrultusunda Word, Excel gibi dijital ortamlarda saklanabileceği gibi dijital ortamlarda saklanması mümkün olmayan içerik kağıt ortamlarında da saklanabilmektedir.

Bölüm 6 ‘da açıklanan kişisel verileri silme, yok etme, anonimleştirme işlemleri şirketimiz tarafından veya şirketimizin yetki verdiği bir görevli tarafından kişisel veri envanterinde gerçekleştirilir.

6.4.1.Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanışı

Kişisel Veri Envanterinin hazırlanılış usulüne ilişkin ilgili mevzuatta hüküm varsa kişisel veri envanteri bu hükümler doğrultusunda şirketimiz tarafından hazırlanacaktır. Kişisel Veri Envanterinin hazırlanış usulüne ilişkin ilgili mevzuatta hüküm olmadığı durumlarda şirketimiz, kendi iç çalışma disiplini, iş çalışma süreçlerini de dikkate alarak kişisel veri envanterini hazırlama hususunda hangi usulü seçeceği konusunda serbesttir.

BÖLÜM 7: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR

7.1.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şirketimize iletmeleri durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korun ETES

Address

Kalkan Mahallesi, Akdeniz Cad.
No:49 Kaş / Antalya

follow us